فهرست نشریات اصلی(ISC)
Fa Ar Fr En

فهرست کل نشریات

کلیدواژه:
جستجو براساس:

نشریات فاقد نمایه ISCبه برنامه فهرست نشریات اصلی ISC خوش آمدید
طبق آیین نامه نمایه سازی، تنها نشریات دارای اعتبار از کمیسیونهای نشریات
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه علمیه
در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه سازی خواهند شد.
به عنوان مثال :
نشریه “Advanced Biomedical Research” به شیوه های زیر قابل بازیابی است
1. از طریق درج ISSN و انتخاب گزینه جستجو
2. با درج نام کامل نشریه به صورت Advanced Biomedical Research
3. با درج قسمتی از نام نشریه به یکی از صورت های زیر
Advanced
Advanced biomedical
Biomedical
Biomedical research