فهرست نشریات اصلی(ISC)
Fa Ar Fr En

فهرست کل نشریات

کلیدواژه:
جستجو براساس:

نشریات فاقد نمایه ISCبه برنامه فهرست نشریات اصلی ISC خوش آمدید
طبق آیین نامه نمایه سازی، تنها نشریات دارای اعتبار از کمیسیونهای نشریات
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و حوزه علمیه
در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام نمایه سازی خواهند شد.
به عنوان مثال :
نشریه “Acta Medica Iranica” به شیوه های زیر قابل بازیابی است
1. از طریق درج ISSN و انتخاب گزینه جستجو
2. با درج نام کامل نشریه به صورت Acta Medica Iranica
3. با درج قسمتی از نام نشریه به یکی از صورت های زیر
Acta
Acta Medica
Medica
Medica Iranica