فهرست نشریات اصلی پايگاه استنادی علوم جهان اسلام
Fa Ar Fr En

فهرست کل نشریات نشریات فاقد نمایه ISC
کلیدواژه:
جستجو براساس:
فهرست کل نشریات
ردیف عنوان مجله ISSN
1 تعامل انسان و اطلاعات 24237418
2 رايانش نرم و فناوري اطلاعات 23831006
3 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي 22286063
4 فصلنامه علمي پژوهشي اطلاعات جغرافيايي (سپهر) 25883860
5 فصلنامه علوم و فنون مديريت اطلاعات 24766658
6 فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات 05032252
7 فصلنامه پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي 17359367
8 فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران ندارد
9 مديريت اطلاعات 17358418
10 مديريت اطلاعات سلامت 17357853
11 مديريت فناوري اطلاعات 20085893
12 مطالعات كتابداري و علم اطلاعات 20085222
13 منادي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات 24763047
14 مهندسي فناوري اطلاعات مكاني 20089635
15 مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني 22285628
16 پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات 22518223

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved