فهرست نشریات اصلی پايگاه استنادی علوم جهان اسلام
Fa Ar Fr En

فهرست کل نشریات نشریات فاقد نمایه ISC
کلیدواژه:
جستجو براساس:
فهرست کل نشریات
ردیف عنوان مجله ISSN
1 پژوهشنامه پردازش و مديريت اطلاعات 22518223
2 تعامل انسان و اطلاعات 24237418
3 رايانش نرم و فناوري اطلاعات 23831006
4 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي 22286063
5 فصلنامه پژوهش هاي اطلاعاتي و جنايي 17359367
6 فصلنامه علمي پژوهشي اطلاعات جغرافيايي (سپهر) 25883860
7 فصلنامه علوم و فنون مديريت اطلاعات 24766658
8 فصلنامه مطالعات ملي كتابداري و سازماندهي اطلاعات 05032252
9 فناوري اطلاعات و ارتباطات ايران ندارد
10 مديريت اطلاعات 17358418
11 مديريت اطلاعات سلامت 17357853
12 مديريت فناوري اطلاعات 20085893
13 مطالعات كتابداري و علم اطلاعات 20085222
14 منادي امنيت فضاي توليد و تبادل اطلاعات 24763047
15 مهندسي فناوري اطلاعات مكاني 20089635
16 مهندسي نقشه برداري و اطلاعات مكاني 22285628

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved