فهرست نشریات اصلی پايگاه استنادی علوم جهان اسلام
Fa Ar Fr En

فهرست کل نشریات نشریات فاقد نمایه ISC
کلیدواژه:
جستجو براساس:
فهرست کل نشریات
ردیف عنوان مجله ISSN
1 تحقيقات جغرافيايي 10197052
2 جغرافيا 7911124
3 جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي موسسه آموزش عالي قشم 22286462
4 جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي 23452277
5 جغرافيا و پايداري محيط 23223197
6 جغرافيا و برنامه ريزي 20088078
7 جغرافيا و برنامه ريزي محيطي 20085362
8 جغرافيا و توسعه 17350735
9 جغرافيا و توسعه فضاي شهري 25383531
10 جغرافيا و توسعه ناحيه اي 20081391
11 جغرافيا و مخاطرات محيطي 23221682
12 جغرافياي سياسي 24763136
13 جغرافياي طبيعي 20085656
14 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي 22286063
15 فصلنامه علمي - پژوهشي برنامه ريزي فضايي (جغرافيا) 22287485
16 فصلنامه علمي پژوهشي اطلاعات جغرافيايي (سپهر) 25883860
17 فضاي جغرافيايي 1735322X
18 مجله آمايش جغرافيايي فضا 22517421
19 مطالعات جغرافيايي مناطق خشك 22287167
20 نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 22516697
21 نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي 22287736
22 پژوهش هاي جغرافياي انساني 20086296
23 پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري 23831456
24 پژوهش هاي جغرافياي طبيعي 2008630X
25 پژوهش هاي جغرافيايي 10266836
26 پژوهشنامه جغرافياي انتظامي 23833580

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved