فهرست نشریات اصلی پايگاه استنادی علوم جهان اسلام
Fa Ar Fr En

فهرست کل نشریات نشریات فاقد نمایه ISC
کلیدواژه:
جستجو براساس:
فهرست کل نشریات
ردیف عنوان مجله ISSN
1 پژوهش هاي جغرافياي انساني 20086296
2 پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري 23831456
3 پژوهش هاي جغرافياي طبيعي 2008630X
4 پژوهش هاي جغرافيايي 10266836
5 پژوهشنامه جغرافياي انتظامي 23833580
6 تحقيقات جغرافيايي 10197052
7 جغرافيا 7911124
8 جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي موسسه آموزش عالي قشم 22286462
9 جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي 23452277
10 جغرافيا و برنامه ريزي 20088078
11 جغرافيا و برنامه ريزي محيطي 20085362
12 جغرافيا و پايداري محيط 23223197
13 جغرافيا و توسعه 17350735
14 جغرافيا و توسعه فضاي شهري 23222832
15 جغرافيا و توسعه ناحيه اي 20081391
16 جغرافيا و مخاطرات محيطي 23221682
17 جغرافياي سياسي 24763136
18 جغرافياي طبيعي 20085656
19 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي 22286063
20 فصلنامه علمي - پژوهشي برنامه ريزي فضايي (جغرافيا) 22287485
21 فصلنامه علمي پژوهشي اطلاعات جغرافيايي (سپهر) 25883860
22 فضاي جغرافيايي 1735322X
23 مجله آمايش جغرافيايي فضا 22517421
24 مطالعات جغرافيايي مناطق خشك 22287167
25 نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي 22287736
26 نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 22516697

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved