فهرست نشریات اصلی پايگاه استنادی علوم جهان اسلام
Fa Ar Fr En

فهرست کل نشریات نشریات فاقد نمایه ISC
کلیدواژه:
جستجو براساس:
فهرست کل نشریات
ردیف عنوان مجله ISSN
1 آمايش جغرافيايي فضا 22517421
2 اطلاعات جغرافيايي سپهر 1022047X
3 پژوهش هاي جغرافياي انساني 20086269
4 پژوهش هاي جغرافياي برنامه ريزي شهري 23831456
5 پژوهش هاي جغرافياي طبيعي 2008630X
6 پژوهش هاي جغرافيايي 10266836
7 پژوهشنامه جغرافياي انتظامي 23833580
8 تحقيقات جغرافيايي 10197052
9 جغرافيا 7911124
10 جغرافيا برنامه ريزي منطقه اي موسسه آموزش عالي قشم 22286462
11 جغرافيا و آمايش شهري منطقه اي 23452277
12 جغرافيا و برنامه ريزي 20088078
13 جغرافيا و برنامه ريزي محيطي 20085362
14 جغرافيا و پايداري محيط 23223197
15 جغرافيا و توسعه 17350735
16 جغرافيا و توسعه فضاي شهري 23222832
17 جغرافيا و توسعه ناحيه اي 20081391
18 جغرافيا و مخاطرات محيطي 23221682
19 جغرافياي سياسي 24763136
20 جغرافياي طبيعي 20085656
21 سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافيايي در منابع طبيعي 22286063
22 فضاي جغرافيايي 1735322X
23 مطالعات جغرافيايي مناطق خشك 2287167
24 نشريه تحقيقات كاربردي علوم جغرافيايي 22287736
25 نگرش هاي نو در جغرافياي انساني 22516697

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved