فهرست نشریات اصلی پايگاه استنادی علوم جهان اسلام
Fa Ar Fr En

فهرست کل نشریات نشریات فاقد نمایه ISC
کلیدواژه:
جستجو براساس:
فهرست کل نشریات
ردیف عنوان مجله ISSN
1 پژوهش سياست نظري 20085796
2 پژوهش نامه ايراني سياست بين الملل 23223472
3 پژوهش هاي سياست اسلامي 23455705
4 دين و سياست فرهنگي 24237124
5 زن در توسعه و سياست 25383132
6 سياست جهاني 23830123
7 سياست خارجي 23829680
8 سياست علم و فناوري 20080840
9 سياست گذاري اقتصادي 20080131
10 سياست متعاليه 23452676
11 سياست هاي راهبردي و كلان 23452544
12 سياست هاي مالي و اقتصادي 23453435
13 سياستگذاري عمومي 25385577
14 فصلنامه پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي 10279024
15 فصلنامه پژوهش هاي راهبردي سياست 23456140
16 فصلنامه پژوهش هاي سياستگذاري و برنامه ريزي انرژي 25382276
17 فصلنامه سياست 17359678
18 مجله سياست دفاعي 10255087
19 مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومي 10361522
20 مطالعات و سياستهاي اقتصادي 24234648

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved