فهرست نشریات اصلی پايگاه استنادی علوم جهان اسلام
Fa Ar Fr En

فهرست کل نشریات نشریات فاقد نمایه ISC
کلیدواژه:
جستجو براساس:
فهرست کل نشریات
ردیف عنوان مجله ISSN
1 پژوهش سياست نظري 20085796
2 پژوهش نامه ايراني سياست بين الملل 23223472
3 پژوهش ها و سياست هاي اقتصادي 10279024
4 پژوهش هاي راهبردي سياست 23456140
5 پژوهش هاي سياست اسلامي 23455705
6 دين و سياست فرهنگي 24237124
7 زن در توسعه و سياست 17351693
8 سياست جهاني 23830123
9 سياست خارجي 61491016
10 سياست دفاعي 10255087
11 سياست علم و فناوري 20080840
12 سياست گذاري اقتصادي 20080131
13 سياست متعاليه 23452676
14 سياست هاي راهبردي و كلان 23452544
15 سياست هاي مالي و اقتصادي 23453435
16 سياستگذاري عمومي 17359678
17 فصلنامه سياست 17359678
18 مطالعات راهبردي سياستگذاري عمومي 10361522
19 مطالعات و سياستهاي اقتصادي

Copyright ©2016
Islamic World Science Citation Center (ISC)
All Rights Reserved