فهرست نشریات اصلی(ISC)
Fa Ar Fr En

فهرست کل نشریات

کلیدواژه:
جستجو براساس:

نشریات فاقد نمایه ISC

ردیف عنوان مجله ISSN
1 Asian Academy Of Management Journal 13942603
2 Asian Academy Of Management Journal Of Accounting And Finance 18234992
3 Gading Business And Management Journal 01285599
4 Global Journal Of Environmental Science And Management 23833572
5 Intan Management Journal 01283324
6 International Journal Of Agricultural Management And Development 21595852
7 International Journal Of Economics And Management 1823836X
8 International Journal Of Economics, Management And Accounting 13947680
9 International Journal Of Health Policy And Management 23225939
10 International Journal Of Information Science And Management 20088302
11 International Journal Of Management Studies 22321608
12 Iranian Journal Of Management Studies 20087055
13 Journal Of Administrative Management, Education And Training 18236049
14 Journal Of Applied Sciences And Environmental Management 11198362
15 Journal Of Fatwa Management And Research 22321047
16 Journal Of Management And Economics 13020064
17 Journal Of Quality And Technology Management 18162185
18 Journal Of Sustainability Science And Management 19853629
19 Malaysian Management Journal 01286226
20 Malaysian Online Journal Of Educational Management 22894489
21 Pakistan Journal Of Information Management And Libraries 16804465
22 Social And Management Research Journal 16757017